ผลการปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยง

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องหัวใจของน้ำทับทิมในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยง โดยศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยที่มีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเป็น unstable angina (UA) หรือ myocardial infarction (MI) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 45 – 65 ปี รับเข้าอยู่ในหน่วยการดูแลโรคหัวใจของโรงพยาบาลเป็นเวลานาน 5 วัน และได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 50 คน กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำทับทิม 220 มล./วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับน้ำเปล่า และวัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ รวมทั้งบันทึกจำนวนครั้งของการเกิด ระยะเวลา และความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอก ตลอดระยะเวลาทดลองทุกวัน เมื่อครบกำหนด 5 วัน เก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยทุกคนเพื่อวัดปริมาณ malondialdehyde ซึ่งเป็นสารที่หลั่งเมื่อมีภาวะเครียดออกซิเดชัน interleukin-6 (IL-6) และ tumor necrosis factor alpha (TNF-α) สารทั้งสองนี้เป็นสารบ่งชี้ของการอักเสบ และหาระดับของ troponin และ high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น MI ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำทับทิม มีความรุนแรง จำนวนครั้งของการเกิด และระยะเวลาของอาการเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกลดลงในกลุ่มที่เป็น UA และระดับ troponin และ malondialdehyde ในเลือดลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับของ hs-CRP, IL-6 และ TNF-α ในเลือดมีค่าไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า น้ำทับทิมมีผลปกป้องหัวใจโดยช่วยต้านภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia) และป้องกันภาวะเซลล์ถูกทำลายจากการได้รับเลือดอีกครั้งหนึ่งหลังจากการขาดเลือด (reperfusion injury)

Phytother Res 2017;31:173-8.