สารแอนโดกราโฟไลด์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์และเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดวัฏจักรเซลล์และการตายของเซลล์แบบ apoptosis ในเซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกในการออกฤทธิ์ของสารแอนโดกราโฟไลด์ (andrographolide) จากฟ้าทะลายโจรในเซลล์มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาของคน ชนิด A375 และ C8161 พบว่าสารแอนโดกราโฟไลด์ ที่ความเข้มข้น 5, 10, 20, 40 และ 80 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ (cell proliferation) ของเซลล์มะเร็งทั้งสองชนิดได้ โดยค่าความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งได้ร้อยละ 50 (IC50) สำหรับเซลล์ A375 ที่เวลา 24 และ 48 ชม. เท่ากับ 23.08 และ 12.07 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ และ IC50 สำหรับเซลล์ C8161 ที่เวลา 24 และ 48 ชม. เท่ากับ 20.31 และ 10.92 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ สารแอนโดกราโฟไลด์สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดของวัฏจักรเซลล์ (cell cycle arrest) ที่ระยะ G2/M และเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis โดยมีผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase-3 นอกจากนี้ฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดของวัฏจักรเซลล์และการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งผิวหนังนั้นเกิดขึ้นผ่านทาง c-Jun N-terminal kinase (JNK) และ p38 signaling pathway งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า สารแอนโดกราโฟไลด์เป็นสารที่มีแนวโน้มและประสิทธิภาพในการใช้รักษามะเร็งผิวหนังชนิด malignant melanoma ได้

Oncology Letters 2018;15:5301-5.