ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกต

สารสกัดเมล็ดมะม่วง (Mangifera indica L.) สายพันธุ์เขียวมรกตจากผลมะม่วงดิบและสุกที่เตรียมโดยวิธีการหมักกับตัวทำละลายชนิดต่างๆ แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวทั้งเชื้อชนิด aerobic และ anaerobic โดยเฉพาะเชื้อ Propionibacterium acnes เมื่อทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธี agar diffusion และ broth microdilution โดยสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตดิบ แสดงฤทธิ์สูงที่สุดในการยับยั้งเชื้อ P. acnes ด้วยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นของที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ (MBC) คือ 1.56 และ 12.50 มก./มล.ตามลำดับ โดยฤทธิ์ฆ่าเชื้อ P. acnes จะตรวจพบหลังจากการให้สารสกัดไปแล้ว 3 ชม. การตรวจสอบสารสำคัญในสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตด้วยวิธี high performance liquid chromatography (HPLC) พบว่าประกอบด้วยสารสำคัญคือ gallic acid และมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูง สารสกัดเหล่านี้ยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแรง เมื่อตรวจสอบด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ 2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) รวมถึงสามารถยับยั้งการเกิดการออกซิเดชันของกรดไขมันชนิด linoleic acid สอดคล้องกับฤทธิ์ต้านจุลชีพ ปริมาณฟีนอลิกรวม และปริมาณ gallic acid จากตรวจสอบด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (transmission electron microscopy) พบว่าสารสกัดเมล็ดมะม่วงทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อ P. acnes ทำให้องค์ประกอบภายในเซลล์รั่วออกมาด้านนอก ในเวลา 1 ชม. นอกจากนี้สารสกัดเมล็ดมะม่วงยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งสาร interleukin-8 (IL-8) จากการเหนี่ยวนำเซลล์ RAW 264.7 ด้วย lipopolysaccharide (LPS) การศึกษานี้จึงเป็นการแสดงฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสารออกฤทธิ์สำคัญคือ gallic acid

Anaerobe. 2018;52:64-74.