ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดง

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัด 95% เมทานอลจากยอดและดอกของผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดงทั้งแบบสดและแห้ง โดยทดสอบในเชื้อราโรคกลาก 3 สายพันธุ์ (Tricophyton rubrum, Epidermophyton floccosum และ Microsporum gypseum) และโรคเกลื้อน 2 สายพันธุ์ (Malassezia furfur และ M. globosa) พบว่าสารสกัดจากยอดแห้งและดอกแห้งสามารถยับยั้งเชื้อ T. rubrum, E. floccosum, M. gypseum และ M. globosa ได้ สารสกัดจากยอดสดสามารถยับยั้งเชื้อ E. floccosum และ M. globosa ส่วนสารสกัดจากดอกสดสามารถยับยั้งได้เพียงเชื้อ E. floccosum เท่านั้น อย่างไรก็ตามสารสกัดทั้ง 4 ชนิด ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ M. furfur ซึ่งค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดทั้ง 4 ชนิดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (minimal inhibitory concentration; MIC) อยู่ในช่วง 25-50 มก./มล. ยกเว้นเชื้อ M. globosa ที่มีค่า MIC มากกว่า 50 มก./มล. สรุปได้ว่าสารสกัดจากยอดแห้งและดอกแห้งของผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดงมีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อราโรคกลากและเกลื้อนในหลอดทดลอง

Thai Pharm Health Sci J 2018;13(2):75-79.