ผลของรำข้าวต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (Immunomodulatory Activity) ในผู้สูงอายุ

การศึกษาผลของ arabinoxylan (Biobran/MGN-3) ที่เตรียมจากรำข้าว (rice bran) ผ่านกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ hemicellulose ด้วยเอนไซม์จากเห็ดหอม (shiitake) ต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและชาย จำนวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน กลุ่มทดสอบให้รับประทาน Biobran/MGN-3 ขนาด 500 มก./วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยประเมิน activity ของ natural killer (NK) และ natural killer (NK T) cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีบทบาทต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยเทคนิค degranulation assay พบว่า Biobran/MGN-3 ไม่มีผลต่อปริมาณร้อยละทั้งหมดของ NK และ NK T cells อย่างไรก็ตาม Biobran/MGN-3 มีผลต่อการกระตุ้นความเป็นพิษของเซลล์ (cytotoxic activity) ของ NK cells โดยเพิ่ม NK cell CD107a expression จากช่วงเริ่มการทดสอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงใดๆ นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่ม mean corpuscular volume (MCV) ของเม็ดเลือดแดง และลดค่าเอนไซม์ตับ hepatic aspartate aminotransferase (AST) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานของตับที่ดีขึ้น จากผลการทดสอบนักวิจัยสรุปว่า Biobran/MGN-3 มีผลในการเพิ่ม NK activity จึงอาจจะมีผลต่อการเพิ่มความต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสและการเกิดมะเร็งในผู้สูงอายุได้ เนื่องจาก NK cells เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไป

Exp Ther Med 2018;15(3):2313-20.