ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสำคัญจากหล่อฮั่งก๊วย

การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเบาหวานของสาร cucurbitane glycosides ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม mogrosides ที่แยกได้จากผลหล่อฮั่งก๊วย (Siraitia grosvenori) จำนวน 18 ชนิด ในหลอดทดลอง โดยใช้เซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ (HepG2 cells) และเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน metformin พบว่าสารทุกตัวมีฤทธิ์ทำให้การเก็บกลูโคสเข้าสู่เซลล์ (glucose uptake) เพิ่มขึ้น โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเข้มข้น 1 μmol/L ซึ่งผลดังกล่าวเทียบเท่าหรือดีกว่ายา metformin ที่ความเข้มข้นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่ม mogrosides ในผลหล่อฮั่งก๊วย ซึ่งสามารถใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนั้น มีคุณค่าในการทำงานวิจัยต่อไป เพื่อยืนยันประโยชน์ที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคเบาหวาน ในการต้านภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

Food Chem 2017;228:567–73.