ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการรู้คิดและภาวะอารมณ์ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี

การศึกษาในอาสามัครหญิงสุขภาพดี อายุ 20-22 ปี จำนวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้สูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ จำนวน 30 คน และกลุ่มที่สูดดมน้ำมันหลอก (inactive control oil) จำนวน 30 คน เป็นเวลา 5 นาที ทำการประเมินผลการรู้คิดโดยใช้ชุดแบบทดสอบทางคอมพิวเตอร์ (Cognitive compu-terized battery of tests) และภาวะอารมณ์โดยใช้แบบประเมินให้คะแนนด้วยตนเอง (Mood visual analogue scale) รวมทั้งวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจทั้งก่อนและหลังการสูดดมน้ำมันหอมระเหย ผลการศึกษาพบว่าหลังการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ อาสาสมัครมีคะแนนของการรู้คิดดีขึ้นในด้านความต่อเนื่องของความสนใจและคุณภาพของความจำ ส่วนภาวะอารมณ์ในเรื่องของความตื่นตัวและความสงบมีคะแนนเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม สรุปได้ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มีผลช่วยเพิ่มการรู้คิดและภาวะอารมณ์ของผู้หญิงที่มีสุขภาพดี โดยไม่มีผลต่อสภาวะทางสรีรวิทยา

Thai Pharm Health Sci J 2018;13(2):80-8.