ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากผลมะแว้งนก

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารในกลุ่ม steroidal saponins ซึ่งแยกได้จากผลมะแว้งนก Solanum nigrum L. (European Black Nightshade) ในเซลล์ macrophages ชนิด RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสาร solanigroside Y1 สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide (NO) โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 9.7 ไมโครโมลาร์ นอกจากนี้ solanigroside Y1 และสารอื่นๆ ที่แยกได้ ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง interleukin-6 (IL-6) และ IL-1β ได้อย่างชัดเจน จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารในกลุ่ม steroidal saponins จากผลมะแว้งนกมีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งน่าจะสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้

J Agric Food Chem 2017;65:4262-72.