การดื่มชาดำช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารในอาสาสมัครสุขภาพดีและผู้ที่มีแนวโน้มเป็นเบาหวาน

การศึกษาผลของการดื่มชาดำต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร (postprandial blood glucose level) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน13 คน และผู้ที่มีแนวโน้มเป็นเบาหวาน จำนวน 11 คน มีทั้งเพศชายและหญิงซึ่งมีอายุระหว่าง 20-60 ปี โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ดื่มสารละลายซูโครส 50 กรัม ปริมาตร 200 มิลลิลิตร (มล.) ร่วมกับชาดำในขนาดต่ำซึ่งประกอบด้วยสารโพลีฟีนอล 110 มิลลิกรัม (มก.) กลุ่มที่ 2 ดื่มสารละลายซูโครส 50 กรัม ปริมาตร 200 มล. ร่วมกับชาดำในขนาดสูง (ประกอบด้วยสารโพลีฟีนอล 220 มก.) และกลุ่มที่ 3 ดื่มสารละลายซูโครส 50 ก. ปริมาตร 200 มล. ร่วมกับยาหลอก (placebo) แล้วทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครในนาทีที่ 0, 30, 60, 90 และ 120 หลังจากดื่มสารละลายซูโครสและชาดำ เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และระดับอินซูลินในเลือด ผลการศึกษาพบว่า การดื่มชาดำที่ประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลิกทั้งสองขนาด มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครในนาทีที่ 60, 90 และ 120 หลังการดื่มสารละลายซูโครส ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ที่มีแนวโน้มเป็นเบาหวาน แต่ไม่พบผลการเปลี่ยนแปลงต่อระดับอินซูลินเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มสารละลายซูโครสร่วมกับยาหลอก และไม่มีรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการทดลอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การดื่มชาดำสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มสารละลายซูโครส ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อความคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารได้ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีกลุ่มอาสาสมัครจำนวนน้อย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างกว้าง ดังนั้นน่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในอาสาสมัครจำนวนมากขึ้น

Asia Pac J Clin Nutr. 2017; 26(1): 59-64.