เปรียบเทียบผลของชาเขียวและกระเจี๊ยบแดงต่อความดันโลหิตและระดับไขมันในอาสาสมัครสุขภาพดี

การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชาย จำนวน 54 คน อายุ 18-35 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย 20-25 กก./ตร.ม. โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับยาเม็ดชาเขียว กลุ่มที่ได้รับยาเม็ดกระเจี๊ยบแดง และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ maltodextrin ขนาด 450 มก. ต่อวัน พร้อมอาหารกลางวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับกระเจี๊ยบแดง ความดันโลหิตช่วงบน (systolic blood pressure; SBP) ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ในกลุ่มที่ได้รับชาเขียวได้ผลไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม ส่วนค่าความดันโลหิตช่วงล่าง (diastolic blood pressure; DBP) และระดับไขมันในเลือดของทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงกับค่าก่อนการทดสอบ (baseline) ในแต่ละกลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ได้รับชาเขียวและกระเจี๊ยบแดงมีระดับของไขมันชนิด HDL (high-density lipoprotein cholesterol) สูงขึ้น ส่วนระดับของคอเลสเตอรอลรวม ไขมันชนิด LDL (low-density lipoprotein cholesterol) และความดันโลหิตช่วงล่างลดลงเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับกระเจี๊ยบแดง จากผลการศึกษาแสดงว่า กระเจี๊ยบแดงมีผลลดความดันโลหิตช่วงบน แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อความดันโลหิตช่วงล่าง และระดับไขมัน ขณะที่ชาเขียวจะไม่มีผลต่อความดันทั้ง 2 ค่า และระดับไขมัน

ARYA Atheroscler 2017;13(3):109-16.