ผลของสารสกัดใบทุเรียนเทศต่อภาวะทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง

การศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกปฐมภูมิ (primary tumor resection) อายุ 30-80 ปี (อายุเฉลี่ย 50.2 ปี) จำนวน 28 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลส่วนสกัดที่ละลายได้ในเอทานอลที่แยกจากสารสกัดน้ำจากใบทุเรียนเทศ (ประกอบด้วยสาร acetogenin 0.36% w/w) ขนาด 300 มก./วัน หลังอาหารเช้าติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในระหว่างการศึกษาประเมินภาวะโภชนาการ (anthropometry) และพลังงานที่ได้รับ (energy intake) ทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งศึกษาแบบ ex vivo โดยเมื่อครบ 8 สัปดาห์ เจาะเลือดผู้ป่วยในทั้ง 2 กลุ่ม และนำซีรั่มมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด COLO 205 และ DLD-1 และเซลล์ human embryonic kidney (HEK) ซึ่งเป็นเซลล์ปกติ ผลการศึกษาพบว่าพลังงานที่ได้รับในทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจะมีค่าพลังงานที่ได้รับในสัปดาห์ที่ 8 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าในสัปดาห์ที่ 4 และ 6 ของการศึกษา ขณะที่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีค่าคงที่ตลอด 8 สัปดาห์ นอกจากนี้พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีภาวะโภชนาการไม่แตกต่างกัน และมีค่าคงที่ รวมทั้งค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และความเข้มข้นของฮีโมโกลบินของผู้ป่วยในทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาการศึกษาเช่นเดียวกัน สำหรับการศึกษา ex vivo พบว่าสารสกัดใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทั้ง 2 ชนิด แต่ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ

Asia Pac J Clin Nutr 2017;26(4):606-12.