ฤทธิ์ของสารสกัดจากผักเม็กต่อความดันเลือดและการขยายตัวของหลอดเลือดในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูง

การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยสาร L-NAME (Nω-Nitrol-arginine methyl ester) ขนาด 40 มก./กก./วัน ในน้ำดื่ม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ และได้รับสารสกัดน้ำจากใบผักเม็ก (Syzygium gratum) ขนาด 300 มก./กก./วัน ใน 2 สัปดาห์สุดท้าย ทำการวัดความดันเลือดแดงเฉลี่ยและอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง และวัดการตอบสนองของหลอดเลือดต่อสาร acetylcholine และ sodium nitroprusside ในหลอดเลือดมีเซนเทอริก (mesenteric vascular beds) ที่แยกออกมา พบว่าสารสกัดผักเม็กมีผลลดความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นได้ และทำให้การคลายตัวของหลอดเลือดที่ตอบสนองต่อสาร acetylcholine ดีขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด ขณะที่การตอบสนองต่อสาร sodium nitroprusside ไม่แตกต่างระหว่างกลุ่ม

Srinagarind Med J 2018;33(1):38-42.