ฤทธิ์ปกป้องไตของสารสกัดเอทานอลจากเทียนสัตตบุษย์

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum L.) ในการป้องกันความเป็นพิษต่อไตจากยา gentamicin ในหนูแรท โดยฉีดยา gentamicin ขนาด 100 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้อง และป้อนทางปากด้วยสารสกัดเทียนสัตตบุษย์ ขนาด 300 มก./กก./วัน ติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลานาน 8 วัน พบว่า หนูแรทกลุ่มที่ได้รับยา gentamicin เพียงอย่างเดียวมีระดับของ creatinine, blood urea nitrogen, และ malondialdehyde ในเลือดเพิ่มขึ้น การขับออกของ Na+และ K+ เพิ่มขึ้น แต่มีระดับของ ferric-reducing-antioxidant-power (FRAP) ลดลง รวมทั้งพบความผิดปกติของหลอดเลือดและการตายของเซลล์ในท่อไตด้วย ในทางกลับกัน หนูแรทกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเทียนสัตตบุษย์ร่วมกับยา gentamicin มีความผิดปกติดังกล่าวลดลงอย่างชัดเจน (P < 0.05) และเซลล์บริเวณท่อไตที่ถูกทำลายจากยา gentamicin มีสภาพดีขึ้นด้วย การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของเทียนสัตตบุษย์ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และสามารถป้องกันพิษต่อไตจากยา gentamicin ได้

Nephrology 2017;22(2):133-8.