ผลของการใช้สาร L-theanine อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

สาร L-theanine เป็นกรดอะมิโนที่พบได้เฉพาะในชาเขียว (green tea) และได้รับการยืนยันว่ามีผลต่อระบบประสาทและสมอง การศึกษาทางคลินิกแบบไม่ปกปิด (An open-label study) เพื่อศึกษาผลของการได้รับสาร L-theanine อย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (major depressive disorder; MDD) จำนวน 20 ราย เป็นเพศชาย 4 ราย อายุเฉลี่ย 41.0±14.1 ปี และเป็นเพศหญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 42.9±12.0 ปี โดยผู้ป่วยจะได้รับสาร L-theanine ในขนาด 250 มก./วัน ร่วมกับการรักษาปกติ เป็นเวลานานต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ การประเมินผลจากลักษณะของอาการและการทำงานของสมอง ทำเมื่อเริ่มต้นการทดลอง (baseline), 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ หลังจากผู้ป่วยได้รับสาร L-theanine โดยใช้แบบประเมิน Hamilton Depression Rating Scale (HAMD-21), State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ซึ่งใช้ประเมินลักษณะอาการวิตกกังวลจากภาวะของโรคซึมเศร้าและ Stroop test, Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) ซึ่งใช้ทดสอบการทำงานของสมอง จากผลการทดลองพบว่า การได้รับสาร L-theanine ทำให้คะแนนของแบบประเมินต่างๆ คือ HAMD-21 (p = 0.007), STAI (p = 0.012), PSQI (p = 0.030) ลดลงอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการทดสอบของ Stroop test ที่พบว่าความผิดปกติต่างๆ ที่เกี่ยวกับความจำ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง (response latency) (p = 0.001) และความผิดพลาด (error rate) (p = 0.036) ลดลง ในขณะที่การทดสอบ BACS test พบว่าความจำในการรับรู้จากการได้ยินหรือพูดคุย (verbal memory) (p = 0.005) และความสามารถในการบริหารจัดการกิจวัตรประจำวัน (executive function) (p = 0.016) เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับสาร L-theanine ในขนาดที่ใช้ทดสอบเป็นเวลานาน 8 สัปดาห์นั้นมีความปลอดภัย ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร L-theanine จากชาเขียว มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล อาการนอนไม่หลับ และภาวะความจำเสื่อมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แต่อาจต้องมีการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป

Acta Neuropsychiatr 2017;29(2):72-9.