ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ของสารสกัด 95% เอทานอลและสารสกัดน้ำจากสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ใบฟ้าทะลายโจร เหง้าขมิ้นชัน ใบปัญจขันธ์ เหง้ากระชายดำ และใบฝรั่ง ทดสอบในเซลล์ไตสุนัข (Madin–Darby canine kidney, MDCK) พบว่าสารสกัด 95% เอทานอลและสารสกัดน้ำจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส H5N1 ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยสารสกัดเหง้าขมิ้นชันและสารสกัดเหง้ากระชายดำแสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสสูง จึงนำสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิดนี้มาศึกษาผลต่อการตอบสนองของไซโตไคน์ (cytokine) เมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัส พบว่าสารสกัดของพืชทั้งสองชนิดกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกที่มากขึ้นของ mRNA ของ TNF-αและ IFN-βแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ต้านไวรัสที่เกิดขี้นน่าจะมาจากการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส H5N1

Asian Pac J Trop Med 2017;10(9):871-6.