ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสมอไทยในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเอทานอลจากผลสมอไทยในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan โดยแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมเป็นหนูปกติป้อนน้ำกลั่นทางปาก กลุ่มที่ 2-6 ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีด alloxan (100 มก./กก.) เข้าทางช่องท้อง โดยกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวานป้อนน้ำกลั่นทางปาก กลุ่มที่ 3 ป้อนยามาตรฐานรักษาเบาหวาน metformin ขนาด 100 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ 4-6 กลุ่มที่ป้อนสารสกัด 80% เอทานอลจากผลสมอไทย ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก./วัน ตามลำดับ เป็นเวลา 28 วัน วัดระดับกลูโคสในภาวะอดอาหาร (Fasting blood glucose; FBG) ด้วยเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (glucometer) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดทุกขนาดสามารถลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน โดยที่สารสกัดขนาด 200 และ 400 มก./กก. มีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลในเลือดได้ดีเทียบเท่ากับยา metformin

Siriraj Med J 2017;69(2):80-4.