ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของสารสำคัญจากขิง

การทดสอบฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดของสาร zingerone (ZGR) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม phenolic alkanone ที่พบได้ในขิง (Zingiber officinale) ในหลอดทดลอง (in vitro) และนอกร่างกาย (ex vivo) ของหนูเม้าส์ โดยการให้ ZGR มีความเข้มข้นในเลือด 10, 25 และ 50 ไมโครโมลาร์ (เทียบเท่ากับการให้ ZGR ในขนาด 0.14, 0.36, และ 0.72 มก./กก.) เปรียบเทียบผลกับการได้รับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด rivaroxaban จากนั้นจึงประเมินความสามารถในการยับยั้ง factor Xa (FXa) และการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ด้วยการเฝ้าติดตามระยะเวลาที่เลือดใช้สำหรับการแข็งตัว (clotting time), ลักษณะการแข็งตัวของเลือด (platelet aggregation), การสร้างและการออกฤทธิ์ของ FXa และการเกิดลิ่มเลือด (thrombus formation) จากผลการทดลองพบว่า ZGR ทำให้ระยะเวลาในการเกิดลิ่มเลือดยาวนานขึ้น ยับยั้งการทำงานของ FXa และยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย adenosine diphosphate (ADP) และ U46619 แต่ไม่มีผลต่อระยะเวลาการไหลของเลือด (bleeding time) นอกจากนี้ ZGR ยังยั้บยั้งการเกิด phosphorylation ที่ถูกกระตุ้นด้วย ADP และ U46619 ของ myristolated alanine-rich C-kinase substrate (MARCKS) รวมทั้งการแสดงออกของ P-selectin และ PAC-1 ในเกล็ดเลือดด้วย การทดสอบในร่างกายของหนูเม้าส์ (in vivo) โดยการฉีดสารทดสอบเข้าทางหลอดเลือดในขนาด 150 ไมโครโมลาร์ เปรียบเทียบผลกับการได้รับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด aspirin พบว่า ZGR มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและยับยั้งการแข็งตัวของเลือด ทำให้สามารถสรุปได้ว่า ZGR มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและยับยั้งการทำงานของ FXa ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาต้านการทำงานของ FXa และยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

Food Chem Toxicol 2017;105:186-193