การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบชาขาว

การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบชาขาว [Camellia sinensis (L.) Kuntze] ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมหนึ่งกลุ่มและกลุ่มทดลองสามกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีหนูทั้งหมด 10 ตัว เป็นหนูเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 5 ตัว โดยทำการป้อนสารสกัดจากใบชาขาวขนาด 1,250, 2,500 และ 5,000 มก./กก. แก่หนูในกลุ่มทดลองเพียงครั้งเดียว สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นภายใน 4 และ 24 ชั่วโมงแรกหลังการป้อนสารสกัด ซึ่งไม่พบหนูทดลองแสดงความผิดปกติหรือตาย เมื่อติดตามพฤติกรรม น้ำหนักตัว และปริมาณการกินอาหารและน้ำของหนูทดลองต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ไม่พบความผิดปกติของพฤติกรรมหนูทดลอง น้ำหนักตัวและปริมาณการกินอาหารและน้ำของหนูทดลองในกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากหนูในกลุ่มควบคุม น้ำหนักตัวหนูมีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทุกกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้ทำการผ่าซากชันสูตรเพื่อหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน ซึ่งไม่พบความผิดปกติของตับ ไต และหัวใจเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า และน้ำหนักของอวัยวะเหล่านี้เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของหนูในหนูกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขนาดสารสกัดจากใบชาขาวที่ทำให้หนูตายครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่ามากกว่า 5,000 มก./กก. ดังนั้นการให้สารสกัด 70% เอทานอลจากใบชาขาว ขนาด 5,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันในหนูทดลองเมื่อให้ทางปาก

Pharmacogn J 2017; 9(4): 479-82