ผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย (ergogenic effect) ของสารสำคัญจากแตงโมและทับทิม

การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย (ergogenic effect) ของสารสำคัญ L-citrulline จากแตงโม (Citrullus lanatus) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ nitric oxide (NO) ที่พบว่ามีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด (vasodilator) และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด (blood flow) รวมทั้งเพิ่มการหายใจระดับเซลล์ (mitochondrial respiration) และสารสำคัญ ellagitannins จากทับทิม (Punica granatum) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ urolithin A ที่พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีหน้าที่ในการกำจัดไมโทคอนเดรีย (mitochondria) หรือที่เรียกว่ากระบวนการ “mitophagy” หากเซลล์ในร่างกายมีการสะสมไมโทคอนเดรียที่ไม่สามารถทำงานได้ รวมทั้งมีผลในการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยทำการศึกษาแบบ double-blind randomized crossover ในอาสาสมัครผู้ชายอายุเฉลี่ย 23.9±3.7 ปี จำนวน 19 คน ให้ดื่มน้ำแตงโมที่ประกอบด้วยสารสำคัญ L-citrulline และสารสำคัญ ellagitannins จากทับทิม เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดื่มน้ำที่แต่งสีเลียนแบบน้ำแตงโม และไม่มีสาร L-citrulline และ ellagitannins ก่อนออกกำลังกาย 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ออกกำลังกายอย่างหนัก (high-intensity exercise) ด้วยการนั่งย่อ (half-squat) รอบละ 8 ครั้ง เป็นจำนวน 8 รอบ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำแตงโมที่มีสาร L-citrulline ขนาด 3.3 ก./200 มล. และสาร ellagitannins ขนาด 22.0 มก./200 มล. มีค่าดัชนีชี้วัดการทำลายของกล้ามเนื้อ ได้แก่ lactate dehydrogenase และ myoglobin รวมทั้งการออกแรงในระหว่างการออกกำลังกาย อยู่ในระดับคงที่ นอกจากนี้ยังมีผลในการลดระดับความเหนื่อย (rating of perceived exertion) และอาการปวดล้าของกล้ามเนื้อ (muscle soreness) หลังจากการออกกำลังกายอีกด้วย จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าสารสำคัญจากแตงโมและทับทิมมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้

J Agric Food Chem 2017;65(22):4395-404.