น้ำมันคาร์โมมายด์ช่วยบรรเทาอาการของโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในผู้ป่วยระดับอ่อนและปานกลาง

การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันคาร์โมมายด์ที่ได้จากการต้มและสกัดน้ำมันจากดอกคาร์โมมายด์เยอรมัน (German chamomile, Matricaria chamomilla L. วงศ์ Asteraceae) ด้วยน้ำมันงา ต่อภาวะภาวะเส้นประสาท Median ถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ (carpal tunnel syndrome: CTS) โดยใช้การศึกษาคลินิกแบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วย CTS ระดับอ่อนและปานกลาง จำนวน 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการทาน้ำมันดอกคาร์โมมายด์ หรือยาหลอก (น้ำมันคาร์โมมายด์ 0.1% ในน้ำมันงา 10% ในพาราฟิน) ครั้งละ 5 หยดบริเวณฝ่ามือและข้อมือ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยไม่มีการนวด ร่วมกับการสวมอุปกรณ์พยุงข้อมือเฉพาะช่วงกลางคืน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นทำการประเมินความรุนแรงของโรค (symptom severity score, BQ SYMPT) ความสามารถในการใช้ข้อมือ (functional status score, BQ FUNCT) และการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการวัดแรงบีบมือ (dynamometry) พบว่าการใช้น้ำมันคาร์โมมายด์ร่วมกับอุปกรณ์พยุงข้อมือช่วยลดความรุนแรงของโรคอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีได้รับยาหลอก โดยค่า BQ SYMPT ลดลงจาก 2.37 ± 0.96 คะแนน เป็น 1.65 ± 0.60 คะแนน รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทำงานของข้อมือและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการตรวจประสาทกล้ามเนื้อของผู้ป่วยด้วยไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าค่า compound latency ในผู้ป่วยลดลงจาก 2.54 ± 0.09 มิลลิวินาที เป็น 2.15 ± 0.31 มิลลิวินาที แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความไวของกล้ามเนื้อในการตอบสนองต่อการกระตุ้นดีขึ้น โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของน้ำมันดอกคาร์โมมายด์ในบรรเทาอาการโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือใช้ร่วมกับการใช้อุปกรณ์พยุงข้อมือในผู้ป่วย CTS ระดับอ่อนและปานกลาง

Complement Ther Clin Pract 2017;26:61-7