ไอศกรีมต้านอนุมูลอิสระ

การศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กลุ่ม โดยปกปิดผู้ประเมินผลลัพธ์และมีกลุ่มควบคุม (controlled, single-blind, crossover study) ของไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน การปรับปรุงทำงานของหลอดเลือด และสมรรถภาพทางกาย (physical performance) แบบเฉียบพลัน ในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุระหว่าง 20-40 ปีจำนวน 14 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 7 คน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานไอศกรีมขนาด 100 ก. ที่มีส่วนผสมของผงโกโก้ (dark cocoa) ฮาเซลนัท (hazelnut) และสารสกัดชาเขียว (green tea) และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานไอศกรีมที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตนม (milk chocolate) แล้วทำการประเมินค่าต่างๆ ในช่วงเริ่มทำการทดสอบเปรียบเทียบกับช่วง 2 ชั่วโมงหลังรับประทานไอศกรีม ได้แก่ ปริมาณโพลีฟีนอลในเลือด (serum polyphenols), วัดสถานะการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant status) ด้วยวิธี ferric-reducing ability of plasma (FRAP), ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของไนตริกออกไซด์ (nitric oxide (NOx) bioavailability), วัดดัชนีชี้วัดภาวะเครียดออกซิเดซัน (markers of oxidative stress) ด้วยวิธี determination of reactive oxygen metabolites (d-ROMs Test), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide; H2O2), วัดการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelium function) ด้วยวิธี flow-mediated dilation (FMD) และ reactive hyperemia index (RHI), การตรวจสมรรถภาพโดยให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย (exercise tolerance) และการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ (double product) ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่รับประทานไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมีค่าโพลีฟีนอล, NOx, FRAP, FMD และ RHI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีภาวะเครียดออกซิเดชันลดลง นอกจากนี้ยังมีผลในการปรับปรุงค่าปริมาณการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะเดียวกันไม่พบการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่รับประทานไอศกรีมช็อกโกแลตนม จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าไอศกรีมที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอล มีผลช่วยในการปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดและสมรรถภาพทางกาย ผ่านกลไกการยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชันของร่างกายในอาสาสมัครสุขภาพดีได้

Nutrition 2017;33:225-33.