ฤทธิ์ต่อระดับไขมันของเคอร์คูมินอยด์ในผู้ป่วยเบาหวาน

การทดสอบฤทธิ์ของเคอร์คูมินอยด์สารสำคัญที่พบในขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ต่อระดับไขมันของผู้ป่วยเบาหวาน โดยศึกษาแบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 118 คน เมื่อให้ผู้ป่วยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคอร์คูมินอยด์แคปซูล (ประกอบด้วยเคอร์คูมินอยด์ 1,000 มก และสารไพเพอรีน 10 มก. ต่อวัน) ร่วมกับการรักษาเบาหวานตามปกติ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกร่วมกับยารักษาเบาหวาน เมื่อครบ 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มเคอร์คูมินอยด์มีระดับไขมันในเลือดได้แก่ คอเลสเตรอลรวม, non-HDL-cholesterol และ lipoprotein (a) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรับประทาน ระดับ HDL เพิ่มขึ้นในกลุ่มเคอร์คูมินอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ส่วนระดับไตรกลีเซอไรด์และ LDL-choloesterol มีค่าไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเคอร์คูมินอยด์และกลุ่มยาหลอก การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเสริมอาหารเคอร์คูมินอยด์สามารถทำให้ระดับไขมันที่เป็นตัวบ่งชี้การเกิดหลอดเลือดแข็งตัว ได้แก่ non-HDL-cholesterol และ lipoprotein (a) ลดลง จึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติร่วมกับการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

Complement Ther Med 2017;33:1-5