ฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนจากเหง้าว่านพร้าว

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนของสาร curculigoside ซึ่งแยกได้จากส่วนเหง้าของว่านพร้าว (Curculigo orchioides) โดยป้อนสาร curculigoside ขนาด 100 มก./กก.ทางปากแก่หนูแรทเพียงครั้งเดียว จากนั้นตรวจสอบสารเมแทบอไลต์ของ curculigoside (metabolites of curculigoside) จากส่วนต่างๆ ได้แก่ พลาสมา น้ำดี ปัสสาวะ อุจจาระ และเนื้อเยื่อต่างๆ 17 ชนิด ผลการทดลองพบว่ากระบวนการเมแทบอลิซึมของสาร curculigoside ในหนูแรท ประกอบด้วยกระบวนการ hydrolysis, demethylation และ glucuronidation ซึ่งได้สารเมแทบอไลต์ 7 ชนิด โดยพบว่าในพลาสมามี สาร M2 (metabolite M2) เป็นสารเมแททาบอไลต์หลักและมีความเข้มข้นสูงกว่าสาร curculigoside และเมื่อนำสาร M2 มาทดสอบกับเซลล์ MC3T3-E1 ซึ่งเป็นเซลล์สร้างเนื้อกระดูก (osteoblast) พบว่ามีฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุน แสดงว่าสาร M2 น่าจะเป็นสารเมแทบอไลต์ที่ออกฤทธิ์ (active metabolite) ในการต้านภาวะกระดูกพรุนของสาร curculigoside

Fitoterapia 2017;117:109-17