ผลของการรับประทานขิงทุกวันต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่

การศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional study) เพื่อประเมินผลความสัมพันธ์ของการรับประทานขิงทุกวันกับการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, ไขมันในเลือดสูง, โรคหลอดเลือดสมอง, ไขมันพอกตับ, โลหิตจาง และเนื้องอก) ในอาสาสมัครชายหญิง จำนวน 4,628 คน อายุระหว่าง 18-77 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามอายุในช่วงเวลาห่างประมาณ 20 ปี ได้แก่ อายุมากกว่า 18 ปีมากกว่า 40 ปี และมากกว่า 60 ปี และแบ่งการรับประทานขิงออกเป็น 3 ประเภท คือ 0-2 ก./วัน, 2-4 ก./วัน และ 4-6 ก./วัน พบว่าการรับประทานขิงทุกวันมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มช่วงอายุมากกว่า 18 และ 40 ปี ขณะที่ในกลุ่มช่วงอายุมากกว่า 60 ปี การรับประทานขิงทุกวันมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเท่านั้น และพบว่าความน่าจะเป็นของการเกิดโรคลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของรับประทานขิง จากการศึกษานี้จะเห็นว่า ขิงมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคเรื้อรังบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงการลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรค

Nutrition 2017;36:79-84.