ผลของการสูบบุหรี่ต่อเซลล์ในช่องปาก

การศึกษาทางระบาดวิทยาชนิดมีกลุ่มที่เป็นกรณีศึกษาและกลุ่มควบคุม ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Case control cross-sectional study) โดยทำการศึกษาผลของการสูบบุหรี่ต่อความผิดปกติของเซลล์บริเวณผิวหน้าของลิ้น (dorsum of the tongue) และเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณช่องปาก (buccal epithelium) ในอาสาสมัครจำนวน 174 คน จากเมืองฮาอิล (Hail) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 101 คน และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 73 คน จากการตรวจสอบเซลล์ต่างๆ ข้างต้นในช่องปาก พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จำนวน 17 คน (16.8%) และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จำนวน 3 คน (4.1%) มีเซลล์ที่ผิดปกติ (cytological atypia) ทำให้สามารถสรุปได้ว่า การสูบบุหรี่เป็นความเสี่ยงสำคัญของการเกิดความผิดปกติของเซลล์ในช่องปาก ซึ่งอาจพัฒนากลายเป็นมะเร็งในช่องปากได้

Asian Pac J Cancer Prev 2016;17(10):4713-8