ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากเลมอนและขิงต่อการทำงานของต่อมน้ำลายที่ถูกทำลายจากการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด differentiated thyroid cancer ที่ผ่านรักษาด้วยการฉายรังสีไอโอดีนซึ่งมีผลทำให้ต่อมน้ำลายถูกทำลายและไม่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกใช้สุคนธบำบัด (aromatherapy) โดยการสูดดมน้ำมันหอมระเหยผสมระหว่างเลมอน (Citrus limon) 1.0 มล. และขิง (Zingiber officinale) 0.5 มล. เป็นเวลา 10 นาที ก่อนมื้ออาหารแต่ละมื้อ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จำนวน 35 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่สูดดมน้ำกลั่น จำนวน 36 คน ผลการทดสอบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยต่อการทำงานของต่อมน้ำลายด้วย scintigraphy (การตรวจการทำงานระบบอวัยวะ โดยให้ผู้ป่วยรับประทานหรือฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกาย แล้วทำการถ่ายภาพอวัยวะ) พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยมีอัตราการเพิ่มการสะสมของน้ำลายบริเวณ parotid glands และ submandibular glands และอัตราการเพิ่มการหลั่งน้ำลายใน bilateral parotid glands หลังการใช้สุคนธบำบัดเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา และผลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำกลั่น จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าการใช้สุคนธบำบัดโดยสูดดมน้ำมันหอมระเหยของเลมอนและขิง มีผลเพิ่มการทำงานของต่อมน้ำลายที่ถูกทำลายจากการฉายรังสีไอโอดีนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

Biomed Res Int 2016;2016:9509810.