ผลของการบริโภคเชอร์รีเปรี้ยวต่อความจำ

การศึกษาทางคลินิกแบบเฉียบพลัน มียาหลอก ปกปิดสองทาง ไขว้กลุ่ม และสุ่มแบบจตุรัสลาติน (An acute placebo-controlled, double-blinded, cross-over, randomized Latin-square design study) เพื่อทดสอบผลของการรับประทานเชอร์รีเปรี้ยว (Prunus cerasus L.) หรือ Montmorency cherry ซึ่งอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอล ต่อความจำของอาสาสมัครวัยกลางคนสุขภาพดี อายุ 45 – 60 ปี จำนวน 27 คน โดยให้อาสาสมัครดื่มน้ำคั้นจากผลเชอร์รีเปรี้ยวชนิดเข้มข้น (MC) ขนาด 60 มล. (เทียบเท่ากับเชอร์รี 180 ผล)* ที่มีสาร cyanidin-3-glucoside ขนาด 68 มก./ลิตร หรือยาหลอกซึ่งเป็นน้ำแต่งกลิ่นผลไม้ หลังจากนั้นจึงประเมินการตอบสนองของหลอดเลือดบริเวณสมอง (cerebrovascular responses) ความจำ (cognitive performance) และความดันโลหิต ที่เวลา 0, 1, 2, 3 และ 5 ชม. จากการทดลองพบว่า ที่เวลา 1 ชม. ความเข้มข้นของผลรวมฮีโมโกลบิน (total Hb) และฮีโมโกลบินที่ได้รับออกซิเจน (oxygenated Hb) ในกลุ่มที่ได้รับ MC มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างชัดเจน และที่เวลา 3 ชม. กลุ่มที่ได้รับ MC มีความดันโลหิตลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในขณะที่ MC ไม่มีผลต่อความจำและอารมณ์ของอาสาสมัคร จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การดื่มน้ำคั้นจากผลเชอร์รีเปรี้ยวชนิดเข้มข้นเพียงครั้งเดียว มีผลต่อการทำหน้าที่ของหลอดเลือดแต่ไม่มีผลต่อความจำหรืออารมณ์

*น้ำคั้นจากผลเชอร์รีเปรี้ยวชนิดเข้มข้นขนาด 60 มล. ประกอบด้วยสาร cyanidin-3-glucoside 68.0 ± 0.26 มก./ล. โดยมีปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกเฉลี่ยเทียบเท่ากับสาร gallic acid (mean gallic acid equivalent) 160.75 ± 0.55 มก./ล. และค่าเฉลี่ยเทียบเท่ากับสารมาตรฐาน Trolox (mean Trolox equivalent) 0.59 ± 0.02 มก./ล.

Br J Nutr 2016;116:1935-44.