การก่อการระคายเคืองต่อผิวหนังของสารสกัดแอลกอฮอล์ดีปลีในอาสาสมัครสุขภาพดี

การทดสอบการก่อการระคายเคืองต่อผิวหนังของสารสกัดเอทานอล 95% ของดีปลีในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 10 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน อายุระหว่าง 21 - 56 ปี ด้วยวิธีการปิดสารทดสอบบนผิวหนัง (closed patch test under occlusion) ใช้ชุดทดสอบมาตรฐานสำเร็จรูป TRUE test® เป็นตัวควบคุม โดยเปรียบเทียบกับสารสกัดแอลกอฮอล์ของดีปลีที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5, 1, 3 และ 5 พบว่าสารสกัดเอทานอล 95% ของดีปลี (ปริมาณ piperine เท่ากับ 194.10 มก./ก.ของสารสกัดดีปลี) ไม่ก่อการระคายเคืองและไม่พบการแพ้แบบปฏิกิริยาอิมมูน ส่วนผลการทดสอบชุดทดสอบมาตรฐานสำเร็จรูป TRUE test® ไม่พบการระคายเคืองเช่นกัน แต่พบการแพ้แบบปฏิกิริยาอิมมูนในสารที่ใช้ทดสอบ คือ wool alcohol (lanolin), epoxy resin, thimerosal และ gold sodium thiosulfate (GST) จำนวนและความถี่ชนิดละ 1 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สารสกัดแอลกอฮอล์ของดีปลีไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและการแพ้แบบปฏิกิริยาอิมมูนต่อผิวหนังของอาสาสมัครจึงมีความปลอดภัยในการใช้เตรียมยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับใช้ภายนอกกับผิวหนัง อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ใช้อาสาสมัครจำนวนไม่มาก ดังนั้นในการนำไปใช้อาจต้องคอยติดตามอาการแพ้ และผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Thammasat Medical Journal 2016;16(4):608-13.