การยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสของบาราคอล

senile plaques ในโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการสะสมของโปรตีน beta - amyloid peptide ซึ่งถูกเหนี่ยวนำโดยAChE การใช้ AChE จึงเป็นวิธีการเด่นชัดในการรักษา ผลของบาราคอลที่สกัดให้บริสุทธิ์จากใบขี้เหล็กอ่อนสด โดยใช้เอนไซม์สกัดหยาบ AChE จากสมองหนูและปลาไหลไฟฟ้ายับยั้ง AChE ได้โดยขึ้นกับขนาดและให้ค่า IC50สมองหนูและปลาไหลเผือกครึ่ง= 0.40 และ 0.21 mmol ตามลำดับ และไฟโซสติกมีน ที่ให้ผลยับยั้ง AChEให้ผลในสมองหนูเป็น 2 เท่าของปลาไหลเผือก พบว่าความเข้มข้นของบาราคอลนี้ ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของตัวอ่อนmurineP19 น้ำสกัดขี้เหล็กยับยั้ง AChEได้ไม่แตกต่างกัน (IC50= 1.31 mg/ml) บาราคอลอาจสามารถผ่านชั้น blood-brain barrier ได้เนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยลดความกังวลในหนูได้ ผลการยับยั้ง AChE ของบาราคอล อาจเสริมประสิทธิภาพการส่งผ่านของกระแสประสาท cholinergic โดยลดอัตราการเกิดไฮโดรไลซิสของอะซิติลโคลีน และป้องกันการเกาะกลุ่มของbeta - amyloid peptide ที่ผ่าน AChEบาราคอลและสารสกัดขี้เหล็กหยาบอาจทำให้การดำเนินโรคช้าลง

Thai J Pharm Sci 2001, Vol.25(Suppl)