ผลการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ

ทดสอบคุณสมบัติต้านการเปลี่ยนแปลงยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ โดยวิธีbacterial preincubation mutationและในสัตว์ทดลองโดยวิธี alkaline elution สำหรับ DNA สายเดี่ยวในเซลล์ตับหนู น้ำสกัดของทั้งต้นต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนโดย 2-aminofluorene (AF2), 2-aminoanthracene(AA2) และ 4-nitroquinolone-1-oxide(4-NQO)ใน S.typhimuriumTA98และTA100 และใน E. coliWP2uvrA/pKM101ผลขึ้นอยู่กับขนาดของสารสกัด การยับยั้งของ N-ethyl-N-nitrosoguanidine (ENNG) เหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงของยีนใน S.typhimurium TA100 เท่านั้น สารสกัดมีฤทธิ์ต้าน 2-nitro-fluorene(2NF) และ sodium azide เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนกับ S.typhimurium TA98 และ TA100 วิเคราะห์โดยวิธีalkaline elution สารสกัดป้องกันการแตกของ DNA สายเดี่ยวซึ่งเกิดจาก DMN ในเซลล์ตับของหนู เมื่อให้สารสกัด30นาทีก่อนให้ DMN ชี้ให้เห็นว่าลูกใต้ใบมีคุณสมบัติต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิดมะเร็ง

Phytomedicine 2002;9(1):26-32.