พิษต่อเซลล์มะเร็งของสาร kazinol A จากปอกระสา (Broussonetia papyrifera)

การศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะคนชนิด T24 และ T24R2 (เซลล์ที่ดื้อต่อยา cisplatin) ของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ kazinol A, broussochalcone B, flavonol, papyriflavonol A, และ 3-(3-methylbut-2-enyl)-3,4,7-trihydroxy flavane ที่แยกได้จากรากปอกระสา พบว่าสาร kazinol A ที่ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งทั้งสองชนิดมากที่สุด และกลไกการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสาร kazinol A คือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในระยะ G0/1 โดยลดการแสดงออกของโปรตีน cyclin D1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่สัมพันธ์กับการเกิดและเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็ง และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน p21 (cyclin-dependent kinase inhibitor) รวมทั้งเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์ (apoptosis) และการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (autophagy) ที่ผิดปกติ

Phytomedicine 2016;23:1462-8.