ฤทธิ์ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนของหอมใหญ่

การศึกษาผลของน้ำคั้นหอมใหญ่ (Allium cepa Linn.; yellow onion) ต่อการปรับปรุงมวลกระดูกโดยกลไกการต้านอนุมูลอิสระในมนุษย์ และฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของออสทิโอคลาสต์ (osteoclast) ในเซลล์ โดยศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครวัยกลางคนทั้งเพศหญิงและชายอายุ 40-80 ปี จำนวน 24 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำคั้นหอมใหญ่ ปริมาณ 100 มล./วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำคั้นหอมใหญ่มีผลลดระดับเอนไซม์ alkaline phosphatase (ALP) ซึ่งเป็นดัชนีการสร้างมวลกระดูก (bone formation markers) และบ่งชี้ถึงความผิดปกติของกระดูก และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการเกิด superoxide anions เพิ่มปริมาณและการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระของ glutathione (GSH), glutathione peroxidase (Gpx) และ glutathione reductase (GR) นอกจากนี้ยังพบว่าอาสาสมัครเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน 3 คน มีค่าความหนาแน่นมวลกระดูก (bone mineral density; BMD) ดีขึ้นเล็กน้อย และจากการทดสอบในหลอดทดลองพบว่าน้ำคั้นหอมใหญ่มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ RAW 264.7 ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์สลายกระดูกออสทิโอคลาสต์ (osteoclast progenitor) จากการทดสอบจึงสรุปได้ว่าน้ำคั้นหอมใหญ่มีฤทธิ์ในการปรับปรุงมวลกระดูกโดยกลไกการต้านอนุมูลอิสระ อาจมีผลช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้

Food Funct 2016;7:902-12