ฤทธิ์ปกป้องผิวหนังของเมล็ดผักเหมียง

ทดสอบฤทธิ์ปกป้องผิวหนังของเมล็ดผักเหมียง (Gnetum gnemon ) สกัด ที่ประกอบไปด้วยสาร trans-resveratrol และอนุพันธ์ (gnetin C, gnemonoside A และ gnemonoside D) ในหนูเม้าส์ที่มียีน copper/zinc superoxside dismutase (Sod1 ) ซึ่งควบคุมเอนไซม์ที่มีความจำเป็นต่อการคงสภาพของผิวหนังบกพร่อง ส่งผลให้ยีน colla1 ซึ่งควบคุมการแสดงออกของคอลลาเจนลดลง และโปรตีน p53 ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์เพิ่มขึ้น ผิวหนังจึงเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ให้สาร resveratrol 0.04% และกลุ่มที่ให้สารสกัดเมล็ดเหมียง 0.1 และ 0.5% ตามลำดับ โดยให้สารทางปากเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดเมล็ดเหมียงและ resveratrol มีผลช่วยปรับปรุงสภาพผิวหนังที่บางลงจากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังส่งผลเพิ่มระดับ colla1 และลด p53 การทดสอบในหลอดทดลองพบว่า สาร resveratrol ช่วยกระตุ้นการมีชีวิตรอดของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ยีน Sod1 บกพร่อง จากผลการทดสอบทั้งในร่างกาย (in vivo ) และหลอดทดลอง (in vitro ) สารสกัดเมล็ดเหมียงและ reaveratrol มีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ superoxide จากปัจจัยภายใน อย่างกระบวนการสะสมการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองตามเวลา จึงมีแนวโน้มช่วยปกป้องการถูกทำลายของผิวหนัง ทั้งนี้ควรศึกษาทดสอบต่อไปถึงประโยชน์ของเมล็ดเหมียงซึ่งอุดมไปด้วยอนุพันธ์ของสาร resveratrol เพื่อพัฒนาเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผิวหนังจากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ

Oxid Med Cell Longev 2015, Article ID 391075, 8 pages