ฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของสารโพลีแซคคาไรด์จากโสม

ศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของโสม (Panax ginseng ) โดยทดลองป้อนสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นมะเร็งปอดชนิด Lewis lung carcinoma ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 20 วัน พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง น้ำหนักของม้ามและต่อมไทมัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มจำนวนเซลล์ splenocytes ของม้าม และอัตราส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4+/CD8+ T lymphocyte ในเลือดของหนูที่เป็นมะเร็งปอด นอกจากนี้การให้สารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากโสมยังมีผลกระตุ้น interleukin 2, interferon-gamma และ natural killer cells ในเลือด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สารโพลีแซคคาไรด์จากโสมนอกจากจะมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งปอดแล้ว ยังสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายในภาวะที่ป่วยเป็นมะเร็งได้อีกด้วย

Tumour Biol 2014; 35(12): 12561-6