ฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูและการสูญเสียการได้ยินของโสมแดงเกาหลี

ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหู (vestibular) และการสูญเสียการได้ยินของโสมแดง (Korean Red Ginseng, Panax ginseng ) ด้วยการป้อนผงสารสกัดโสมแดงซึ่งมีสารสำคัญ ginsenosides อยู่ 100% ให้กับหนูเม้าส์อายุ 3 เดือน โดยผสมลงในน้ำดื่มขนาดวันละ 150 และ 500 มก./กก. น้ำหนักตัว (ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์) นาน 9 เดือน หรือเมื่อหนูมีอายุครบ 12 เดือน พบว่า จากการทดสอบการทรงตัวของหนูด้วยวิธี tail-hanging และ swimming test หนูเม้าส์กลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมแดงขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้ผลการทดสอบดีกว่าหนูกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และในการทดสอบการการได้ยินพบว่า หนูในกลุ่มควบคุมที่อายุ 6 และ 9 เดือน จะเกิดการสูญเสียการได้ยินที่ช่วงความถี่ของเสียง 32 (ระดับความดังที่ได้ยินเท่ากับ 38.8 ± 5.6 เดซิเบล) และ 19 (ระดับความดังที่ได้ยินเท่ากับ 45.0 ± 6.6 เดซิเบล) กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับ ในขณะที่หนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมแดงขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว มีระดับความดังที่ได้ยินที่ช่วงความถี่เดียวกันต่ำกว่าคือ เท่ากับ 32.1 ±5.7 เดซิเบล (32 กิโลเฮิรตซ์) และ 37.5 ±7.8 เดซิเบล (19 กิโลเฮิรตซ์) ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การให้สารสกัดโสมแดงขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว นอกจากจะสามารถยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูได้แล้ว ยังสามารถยับยั้งการสูญเสียการได้ยินที่มีสาเหตุมาจากการที่มีอายุมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองในหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมแดง 500 มก./กก. น้ำหนักตัว กลับพบว่าไม่มีฤทธิ์ดังกล่าว ทั้งยังมีผลให้หนูเม้าส์มีพฤติกรรมดุร้ายเพิ่มขึ้นด้วย

Exp Gerontol 2014; 57: 224-32