ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลของผงองุ่น

การศึกษาประสิทธิภาพของผงองุ่น* (Vitis vinifera L.) ต่ออาการวิตกกังวลในหนูแรทชรา (Rodent model of aging) ซึ่งหนูดังกล่าวจะมีการรับรู้และความจำที่ผิดปกติ รวมทั้งมีอาการวิตกกังวล ในการทดลองจะแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูหนุ่ม (อายุ 3 เดือน) ได้รับน้ำประปา กลุ่มที่ 2 เป็นหนูหนุ่ม ได้รับน้ำประปาที่ผสมผงองุ่นในขนาด 15 ก./ลิตร กลุ่มที่ 3 เป็นหนูชรา (อายุ 21 เดือน) ได้รับน้ำประปา และกลุ่มที่ 4 เป็นหนูชรา ได้รับน้ำประปาที่ผสมผงองุ่นในขนาด 15 ก./ลิตร ใช้เวลาในการทดลองนาน 3 สัปดาห์ พบว่าหนูชราที่ได้รับผงองุ่นมีอาการวิตกกังวลน้อยกว่าหนูชราที่ได้รับน้ำประปา แต่ผงองุ่นไม่มีผลต่อการรับรู้และความจำที่ผิดปกติของหนูชรา นอกจากนี้ผงองุ่นยังช่วยยับยั้งการเพิ่มขึ้นของสาร corticosterone และสาร 8-isoprostane ในเลือด ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดเป็นตัวชี้วัดความเครียดของร่างกาย ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เพิ่มขึ้นจากความชรา และยับยั้งการทำลายโปรตีน (protein carbonylation) ในสมองส่วน amygdale ด้วย ทำให้สรุปได้ว่า ผงองุ่นสามารถบรรเทาอาการวิตกกังวลในหนูแรทชราได้ โดยมีกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) แต่ไม่สามารถบรรเทาความผิดปกติของความจำที่เกิดจากความชราได้

*หมายเหตุ : ผงองุ่น (Grape powder; GP) ที่ใช้ในการทดลองนี้คือการนำองุ่นทั้งผลมาทำให้แห้งด้วยความเย็น (Freeze-dried GP) แล้วบดเป็นผงละเอียด

Nutr Res 2015;35:504-11.