ฤทธิ์ของน้ำมันเมล็ดเทียนดำต่ออาการผิดปกติของโพรงจมูกในผู้สูงอายุ

การศึกษาแบบ prospective, crossover randomized controlled trial ในผู้ป่วยสูงอายุ 42 คน ที่มีอาการโพรงจมูกแห้ง คัดจมูก อาการคัน เกิดสะเก็ด และแสบจมูก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน แต่ละกลุ่มได้รับการรักษาด้วยสเปรย์พ่นจมูกที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็นเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa ) และสเปรย์น้ำเกลือ (0.9% NaCl) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีระยะพัก (washout period) ระหว่างการรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นสลับการรักษา (crossover treatment) ประเมินอาการจมูกแห้ง คัดจมูก อาการคัน เกิดสะเก็ด แสบจมูก และอาการปวด โดยใช้แผนภูมิประเมินผล (visual analog scale) และทดสอบการทำงานของเซลล์ขน (mucociliary function) โดย saccharin test ผลการรักษาพบว่าน้ำมันเมล็ดเทียนดำส่งผลลดอาการจมูกแห้ง คัดจมูก และการเกิดสะเก็ด เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้น้ำเกลือ โดยไม่มีผลที่เกี่ยวเนื่องจากผลของการรักษาครั้งแรกที่ยังคงอยู่ (carryover effects) สำหรับอาการแสบและคันจมูก รวมถึงการกำจัดสารคัดหลั่ง (mucociliary clearance) ของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้น้ำมันเมล็ดเทียนดำเป็นยาเฉพาะที่ อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยรักษาอาการผิดปกติของโพรงจมูกที่พบในผู้สูงอายุได้

Auris Nasus Larynx 2014;41:269-72