ฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของเป่ยเช่า

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ของสาร paeoniflorin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม glycosides จากเป่ยเช่า (Paeonia lactiflora Pall.) ที่อยู่ในรูปแบบของ lipospheres (clubbed within lipospheres) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสารคอลลาเจน (collagen-induced arthritis rat models) พบว่าสาร paeoniflorin ในรูปแบบดังกล่าวสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของ synoviocytes* และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ matrix metalloproteinases (MMP)-1 และ MMP-3 ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายกระดูกอ่อน (cartilage) ได้ จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร paeoniflorin ในรูปแบบของ lipospheres น่าจะใช้เพื่อบรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้

Planta Med 2015;81:PP16