อันตรกิริยาระหว่างชาเขียว (Green Tea) กับยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง Nadolol

การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของอันตรกิริยาระหว่างชาเขียวกับยา nadolol ซึ่งเป็นยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม β-blocker โดยทดสอบทางคลินิกแบบ randomized crossover ในอาสาสมัครสุขภาพดี 10 คน โดยให้ดื่มชาเขียว 350 มล. หรือน้ำเปล่าร่วมกับรับประทานยา nadolol 30 mg หลังจากนั้น 30 นาที ให้ดื่มชาเขียว 350 มล. หรือน้ำเปล่าอีกครั้ง ทำการทดสอบทุกเช้า เป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นสลับการรักษาโดยมีระยะพัก (washout periods) 2 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่าชาเขียวมีผลลดระดับความเข้มข้นสูงสุดของยา nadolol ในเลือด (maximum plasma concentration; Cmax) และค่าพื้นที่ใต้กราฟของระดับยาในเลือดกับเวลา (area under the plasma concentration-time curv; AUC0-48) ได้ 85.3% และ 85.0% ตามลำดับ โดยไม่เปลี่ยนแปลงการกำจัดยาออกทางไต และชาเขียวยังมีผลลดฤทธิ์ลดความดันโลหิต systolic ของยา nadolol นอกจากนี้การทดสอบในเซลล์พบว่า nadolol เป็น substrate ของ organic anion-transporter polypeptide (OATP) ชนิด OATP1A2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ขนส่งยาในลำไส้ มีค่า Km เท่ากับ 84.3 ไมโครโมลต่อลิตร แต่ไม่เป็น substrate ของ OATP2B1 และพบว่าชาเขียวมีผลยับยั้งโปรตีน OATP1A2 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 1.36% จากการทดสอบจึงสรุปได้ว่าชาเขียวมีผลลดระดับความเข้มข้นของยา nadolol ในเลือด โดยลดการดูดซึมยาในลำไส้ผ่านกลไกการยับยั้งโปรตีนขนส่ง OATP1A2

Clin Pharmacol Ther 2014;95(4):432-8