ฤทธิ์ป้องกันตับเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร theanine จากชาเขียว

ทดลองฉีดสาร theanine จากชาเขียวขนาดวันละ 2.5 - 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเกิดความเสียหายด้วยการฉีดสาร doxorubicin ขนาด 20 มก./กก. ของน้ำหนักตัว นาน 4 วัน พบว่า การฉีดสาร theanine ที่ขนาด 10 มก./กก. ของน้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการเกิดความเสียหายของเซลล์ตับของหนูเม้าส์เมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาคศาสตร์ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดยังพบว่ามีผลยับยั้งเอนไซม์ aspartate aminotranferase (AST) และ alanine aminotransferase (ALT) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ และยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่บ่งชี้ถึงภาวะการตายของเซลล์ได้แก่ Bax, Fas และ caspase-3 อีกด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาร theanine จากชาเขียวมีฤทธิ์ปกป้องตับจากการถูกทำลายโดยการเหนี่ยวนำด้วยยา doxorubicin ได้

Food Chem Toxicol 2015; 78: 147-52.