ฤทธิ์ต้านอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ของหญ้าปักกิ่ง

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ ในหนูแรทและหนูเม้าส์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk) Rolla Roa & Kammathy) พบว่าสารสกัดเอทานอลขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) และกรดอะราชิโดนิก (arachidonic acid) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ สารสกัดเอทานอลขนาด 400 มก./กก. มีฤทธิ์ทั้งยับยั้งการเกิดแกรนูโลมา (granuloma) และการเกิดของเหลวซึมออกจากหลอดเลือด (transudative formation) จากการฝังก้อนสำลี (cotton pellet) และทำให้การทำงานที่เพิ่มขึ้นของเอนไซม์ alkaline phosphatase กลับสู่สภาวะปกติ สารสกัดเอทานอลขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. มีฤทธิ์บรรเทาปวดในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยฟอร์มาลีน (formalin test) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และสารสกัดเอทานอลขนาด 400 มก./กก. ทำให้ร่างกายของหนูแรทที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการถูกเหนี่ยวนำด้วยยีสต์ (yeast-induced hyperthermia) มีอุณหภูมิลดลง การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน โดยการให้หนูแรทกินสารสกัดเอทานอลขนาด 5,000 มก./กก. และเฝ้าสังเกตเป็นเวลา 14 วัน ไม่พบความผิดปกติใดๆ หรือความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายใน รวมทั้งไม่มีสัตว์ทดลองตายจากการให้สารสกัดในขนาดดังกล่าว ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ เมื่อทำการทดสอบในหนูแรทและหนูเม้าส์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบและแก้ปวดได้

BioImpacts 2014;4(4):183-9.