ฤทธิ์แก้ปวดของอัญชัน

ศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของอัญชัน (Clitoria ternatea Linn.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการเจ็บปวดด้วยการฉีดกรด อะซีติก (acetic acid) เข้าทางช่องท้อง ในการทดลองแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ป้อนยาแก้ปวด diclofenac ขนาด 10 มก./กก. นาน 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซีติก กลุ่มที่ 4 และ 5 ป้อนสารสกัดเมทานอลใบอัญชันขนาด 200 และ 400 มก./กก. ตามลำดับ นาน 30 นาที ก่อนฉีดกรดอะซีติก จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการบิดงอตัวของหนู ซึ่งเป็นอาการแสดงออกถึงความเจ็บปวด ผลจากการทดลองพบว่า หนูเม้าส์ที่ได้รับสารสกัดเมทานอลใบอัญชันทั้งสองกลุ่มมีอาการบิดงอตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ให้ยาแก้ปวด diclofenac เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงของอาการบิดงอตัว (%inhibition of writhing) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมทานอลใบอัญชันขนาด 200 และ 400 มก./กก. มีค่าเท่ากับ 82.67 และ 87.87% ตามลำดับ และกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวด diclofenac เท่ากับ 77.72% แสดงให้เห็นว่าใบอัญชันมีฤทธิ์แก้ปวด

J Pharmacogn Phytochem 2014; 2(5): 110-14