ฤทธิ์ฟื้นฟูความจำของอัญชันจากภาวะความจำเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากการเป็นโรคเบาหวาน

ศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเรียนรู้และฟื้นฟูความจำของสารสกัดเอทานอลใบอัญชัน (Clitoria ternatea ) จากภาวะความจำเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากการป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยทำการทดลองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีด streptozotocin จากนั้นป้อนสารสกัดเอทานอลใบอัญชันให้กับหนูขนาดวันละ 200 และ 400 มก./กก. นาน 75 วัน วัดความสามารถในการจำตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยวิธีการ Y-maze test, Mirrow water maze test และ Radial arm maze test ในวันที่ 71 และ 75 ของการทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่า หนูที่ถูกป้อนสารสกัดเอทานอลใบอัญชันทั้งสองขนาดมีความสามารถในการเรียนรู้และความจำดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนูที่ถูกฉีดสาร streptozotocin เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ จากการตรวจวัดค่าชีวเคมีในเลือดหนูพบว่า การป้อนสารสกัดเอทานอลใบอัญชัน มีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่สลาย acetylcholine ที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และความจำ และเพิ่มระดับของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) และ glutathione (GSH) อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลใบอัญชันมีฤทธิ์บำรุงสมอง กระตุ้นการเรียนรู้ และช่วยฟื้นฟูความจำ จากภาวะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้

J Pharm Bioallied Sci 2014; 6(1): 48-55