ผลลดน้ำตาลและไขมันของสารสกัดจากใบวอลนัตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปิดบังทั้งสองด้านในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 61 คน ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลซึ่งประกอบด้วยสารสกัด 70% เอทานอลจากใบวอลนัต (Juglans regia L.) 100 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป็นวลา 3 เดือน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบวอลนัต จะมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชม. (fasting blood glucose) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (glycated hemoglobin; HbA1) คอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอไรด์ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรักษา และไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ ไต หรืออวัยวะอื่นๆ ยกเว้นระบบทางเดินอาหาร โดยทำให้เกิดท้องเสียเล็กน้อยเมื่อตอนเริ่มต้นใช้สารสกัด สรุปได้ว่าสารสกัดใบวอลนัตมีผลช่วยลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยไม่มีผลข้างคียงที่ร้ายแรง

J Ethnopharmacol 2014;152:451-6.