ผลของเมล็ดเทียนดำต่ออารมณ์ ความวิตกกังวล และความจำของอาสาสมัครเพศชาย

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครวัยรุ่นเพศชายสุขภาพดี อายุ 14 – 17 ปี จำนวน 48 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่ม A และ B ซึ่งกลุ่ม A จะได้รับแคปซูลยาหลอกขนาด 500 มก./วัน ส่วนกลุ่ม B จะได้รับแคปซูลที่มีผงเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa L.) ขนาด 500 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าที่ระยะเวลาในการทดสอบ 4 สัปดาห์ เมล็ดเทียนดำสามารถทำให้อารมณ์ของอาสาสมัครมีความคงที่ อาการวิตกกังวลลดลง และมีแนวโน้มในการเพิ่มความจำ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาถึงผลของการใช้เมล็ดเทียนดำในระยะยาวรวมทั้งการศึกษาความปลอดภัยยังมีความจำเป็น

J Ethnopharmacol 2014;152(1):156-62