ฤทธิ์บำรุงเส้นประสาทและสมองของใบมะรุม

การทดสอบฤทธิ์บำรุงสมองของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.; MOE) ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (the primary culture of embryonic hippocampal neurons) โดยการบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับสารสกัด MOE ขนาด 7.5, 15, 30 และ 60 มคก./มล. พบว่า MOE สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้ แต่ที่ความเข้มข้น 30 มคก./มล. จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในเบื้องต้นพบว่า MOE จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองในระยะเริ่มแรก (the earlier stages of neuronal differentiation) ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังทำให้จำนวนและความยาวของ dendrite และ axon เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้กระบวนการสร้างจุดซีนแนปส์ (synaptogenesis) หรือการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สาร β-carotene ซึ่งเป็นสารสำคัญใน MOE ก็สามารถกระตุ้นการเกิดเซลล์ประสาทได้ แต่ประสิทธิภาพยังต่ำกว่า MOE และการทดสอบในหลอดทดลองพบว่า MOE สามารถยับยั้งการตายตามปกติของเซลล์สมองด้วย จากผลการทดลองข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่า MOE มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทรวมทั้งมีฤทธิ์ปกป้องสมอง

J Ethnopharmacol 2014;152(1):142-50