ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียม

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียม (Allium sativum ) หลังจากงอกในระยะต่างๆ เพื่อประเมินว่าระยะต้นอ่อนของกระเทียมที่แตกต่างกันนั้นส่งผลในการต้านอนุมูลอิสระเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยทดสอบสารสกัดเอทานอลของกระเทียมดิบและต้นอ่อนกระเทียมที่เจริญในระยะต่างๆ ด้วยเทคนิค DPPH และ ORAC พบว่าต้นอ่อนกระเทียมที่มีอายุ 5 วัน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ในขณะที่สารสกัดเอทานอลของกระเทียมดิบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ต่ำกว่า และยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายในต้นอ่อนที่มีอายุ 5 – 6 วัน มีความแตกต่างกับต้นอ่อนที่มีอายุ 0 – 4 วัน อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าต้นอ่อนที่มีอายุ 5 วัน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด ต้นอ่อนกระเทียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

J Agric Food Chem. 2014;62(8):1875-80