หม่อนช่วยลดไขมันในเลือด

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของ mulberroside A (MUL) สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลจากรากของหม่อน (Morus alba L.) และสาร oxyresveratrol (OXY) ซึ่งผลิตได้จากกระบวนการ enzymatic conversion ของ MUL ทำการศึกษาในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากการฉีด Triton WR-1339 พบว่าการป้อน MUL และ OXY ขนาด 1, 2.5 และ 5 มก./กก./วัน ที่เวลา 1 ชั่วโมงก่อนการฉีด Triton WR-1339 ขนาด 200 มก./กก.น้ำหนักตัว ช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดได้และประสิทธิภาพขึ้นกับขนาดของสารที่ได้รับ ในขณะเดียวกันปริมาณ HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดี ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาต่อมาทำการป้อน MUL และ OXY ขนาด 1, 2.5 และ 5 มก./กก./วัน ร่วมกับการป้อนอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง (high-cholesterol diet) ให้แก่หนูแรท เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าปริมาณไขมันในเลือด ดัชนีชี้วัดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (coronary artery risk index) และดัชนีชี้วัดภาวะเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic index) ในหนูแรทที่ได้รับ MUL และ OXY มีค่าลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับ HDL นอกจากนี้พบว่า MUL และ OXY ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลลตับที่เกิดจากการสะสมไขมันของเซลล์ตับ อีกทั้งไม่พบความแตกต่างของระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ระหว่างหนูแรทที่ป้อนน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ได้รับ MUL และ OXY แสดงให้เห็นว่าสารสำคัญจากหม่อนไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสาร mulberroside A และ oxyresveratrol จากรากหม่อนมีประสิทธิภาพในการลดไขมันในเลือดและสามารถนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคไขมันในเลือดสูงได้

Food Chem Toxicol 2014;65:213-8