ฤทธิ์ลดน้ำหนักและน้ำตาลในเลือดของฮอพ

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำหนักและน้ำตาลในเลือดของสารสกัด xanthohumol จากฮอพ ในหนูแรทที่มีภาวะอ้วน (zucker fa/fa) ทั้งเพศผู้และเพศเมียจำนวน 48 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 ตัว (เพศผู้ 6 ตัว / เพศเมีย 6 ตัว) กลุ่มที่ 1-3 ป้อนสารรสกัด xanthohumol ขนาดวันละ 1.86 5.64 และ 16.9 มก. / กก. ของน้ำหนักตัว (ระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง) และกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุม อาหารที่ใช้เลี้ยงหนูใน 3 สัปดาห์แรกเป็นอาหารชนิดที่มีไขมันสูง และอีก 3 สัปดาห์ถัดมาใช้อาหารปกติ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจค่าชีวเคมีในเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกสัปดาห์ และเมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห์ ทำการผ่าซากเพื่อเก็บเนื้อเยื่อตับมาตรวจวิเคราะห์การเมแทบอไลต์ (metabolite) ของ xanthohumol ด้วย liquid-chromatography tandem mass spectrometry ผลจากการทดลองพบว่า ปริมาณของ xanthohumol ทั้งในเลือดและในเนื้อเยื่อตับ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารสกัด xanthohumol ในระดับต่ำและระดับกลาง และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดในระดับสูง และพบว่าในหนูแรทกลุ่มที่ได้รับสารสกัด xanthohumol ในระดับสูง มีค่าน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักตัวลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่จะพบเฉพาะในหนูเพศผู้เท่านั้น ส่วนเพศเมียไม่มีผลแต่อย่างใด และการได้รับสารสกัด xanthohumol ไม่ส่งผลต่อระดับโคเลสเตอรอล อินซูลิน ไตรกลีเซอไรด์ monocyte chemoattractant protein-1 ในเลือด และอัตราการกินได้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด xanthohumol จากฮอพมีฤทธิ์ลดน้ำหนักและน้ำตาลในเลือดในหนูเพศผู้ได้

Phytochemistry. 2013; 91: 236-41.