ผลของการรับประทานสารสกัด asiaticoside จากบัวบกในภาวะเป็นโรคไต

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด asiaticoside จากบัวบกในภาวะเป็นโรคไตในหนูแรท โดยแบ่งหนูแรท 62 ตัว เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้เป็นหนูปกติกลุ่มควบคุมจำนวน 12 ตัว (กลุ่ม A) กลุ่มที่ 2 เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเป็นโรคไตด้วยการฉีด adriamycin ขนาด 6 มก. / กก. เข้าทางเส้นเลือดดำที่หางจำนวน 50 ตัว จากนั้น 7 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะเพื่อตรวจวัดค่าทางชีวเคมี (biochemical analysis) และแบ่งหนูกลุ่มที่ 2 ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว กลุ่มแรกให้เป็นกลุ่มควบคุมที่เป็นโรคไตแต่ไม่ได้รับสารใดๆ (กลุ่ม B) กลุ่มที่ 2 - 4 ป้อนสารสกัด asiaticoside ขนาดวันละ 8 16 และ 32 มก/กก. ตามลำดับ (กลุ่ม C D และ E) และกลุ่มที่ 5 ป้อนยา prednisone ขนาดวันละ 25 มก. / กก. (กลุ่ม F) เมื่อเลี้ยงครบ 4 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะเพื่อตรวจวัดค่าทางชีวเคมีทีเปลี่ยนแปลงไป และทำการผ่าซากเพื่อเก็บอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคจุลกายวิภาคศาสตร์ (histological examination) วัดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิค real - time polymerase chain reaction และ western bolt analysis ผลจากการทดลองพบว่า การป้อนหนูแรทด้วยสารสกัด asiaticoside สามารถบรรเทาการเสียหายของไตที่เกิดจากถูกเหนี่ยวนำด้วยยา adriamycin ได้ ค่าโปรตีนและโคเลสเตอรอลที่ถูกขับออกในปัสสาวะในหนูแรทกลุ่มที่ถูกป้อนด้วยสารสกัด asiaticoside ลดลง และมีค่า albumin ในเลือดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม กลุ่ม B นอกจากนี้การป้อนสารสกัด asiaticoside ยังส่งผลให้การแสดงออกของ synaptopodin nephrin และ podocin ซึ่งเป็นโปรตีนที่ชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของเซลล์ไต เพิ่มสูงขึ้น และลดการแสดงออกของ desmin ซึ่งเป็นโปรตีนที่ชี้วัดถึงการเสียหายของเซลล์ไต เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม กลุ่ม B ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด asiaticoside สามารถบรรเทาความเสียหายของไตจากการถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคไตด้วย adriamycin ได้

Life Sci. 2013; 93(8): 352-8.